Algemene voorwaarden  

Artikel 1 – definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan de consumenten aanbiedt. Hierna genoemd BALIBIZA.
 2. Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met BALIBIZA.
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor een verkoop op afstand van producten, tot en met sluiten van de overeenkomst uit.
 4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien va de overeenkomst op afstand.
 6. Dag: kalenderdag

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Balibiza Lifestyle

Kostverlorenstraat 18  

Postcode: 1733VH

Nieuwe Niedorp

Telefoonnummer :      +31(0)652323503

E-mailadres:               [email protected]      

KVK-nummer:             51839628      

BTW-nummer:            NL001593405B05

Bankrek. nr:              NL81 KNAB 0401 9401 60

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BALIBIZA en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen BALIBIZA en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 3. Het accepteren dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de consument de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
 4. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door BALIBIZA. BALIBIZA is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt BALIBIZA dit binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Het gehele aanbod van BALIBIZA is vrijblijvend en BALIBIZA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Alle afbeeldingen die BALIBIZA gebruikt zijn waarheidsgetrouwe weergave. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden BALIBIZA niet.

Artikel 5 – De prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s en inclusief BTW.
 2. Voor transport binnen Nederland wordt tussen de  € 3,95 en € 7.00 , naar gelang grote en gewicht, in rekening gebracht. Verzendingen buiten Nederland is niet mogelijk.
 3. Na een bestelling ontvangt de consument een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten.
 4. BALIBIZA geeft geen restitutie van prijsverschillen als een artikel op een later tijdstip wordt afgeprijsd.
 5. Betaling kan geschieden door middel van IDEAL of overschrijving

Artikel 6 – Levering

 1. Zodra BALIBIZA de betaling van de bestelling heeft ontvangen wordt de bestelling verzonden via POSTNL naar het, bij de bestelling aangegeven, leveringsadres. Bestellingen worden uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen verzonden. Mocht BALIBIZA om een bepaalde redenen daarvan afwijken, dan ontvangt de consument hiervan bericht via e-mail.
 2. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting van de overeenkomst.
 3. Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling geleverd zijn bij de consument. Wanneer dit niet gebeurd, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken.
 4. Het is toegestaan dat leveringen in gedeeltes wordt verzonden. Hier zijn geen extra verzendkosten aangebonden voor de consument.
 5. BALIBIZA probeert de website zo up to date mogelijk te houden. Echter kan het voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is of de prijs is aangepast. In dit geval neemt BALIBIZA zo spoedig mogelijk contact met de klant op.

Artikel 7 – Retourzending en reclames

 1. BALIBIZA doet er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan de consument deze binnen 5 dagen (kalenderdagen) na ontvangst van de bestelling retour zenden.
 2. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van de consument.
 3. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als de verpakking en het product onbeschadigd zijn. Deze garantie vervalt wanneer:
  1. het product gedragen en /of gewassen is.
  2. niet meer is voorzien van originele labels
  3. de consument zelf in geprobeerd heeft een gebrek te herstellen
  4. de gebruiksaanwijzing/ en of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd
 4. BALIBIZA zal binnen 8 dagen, nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag rechtstreeks op de bankrekening terugstorten dan wel de opdracht aan de creditcardmaatschappij verstrekken het bedrag bij te schrijven. In beide gevallen onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten.
 5. BALIBIZA zal eventueel problemen proberen zo snel als mogelijk oplossen. Vragen/mededelingen of klachten betreffende een bestelling kunnen per e-mail kenbaar gemaakt worden op [email protected]. De melding moet steeds voorzien zijn van naam, bestelling nummer en het bij BALIBIZA bekende e-mailadres.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van BALIBIZA en de producten van BALIBIZA voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan (on)roerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. BALIBIZA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van BALIBIZA.
 3. Iedere aansprakelijkheid van BALIBIZA jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste van het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan BALIBIZA verschuldigd is.

Artikel 9 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die BALIBIZA niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan BALIBIZA haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 2. BALIBIZA heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.
 3. De consument wordt zo spoedig mogelijk per e-mail door BALIBIZA op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de consument niet bij BALIBIZA bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.

Artikel 10 – Privacy

 1. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarde van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Privacy policy

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

 

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf:                 Balibiza Lifestyle
Website:                         http://www.balibiza.nl
Inschrijfnummer KvK:     51839628
BTW-nummer:                NL001593405B05

2. E-mailadres:                 [email protected]

2a. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.

3. Postadres
Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

4. Telefoonnummer
Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

a. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up);
b. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

8. Veiligheid opslag van gegevens

 Veiligheidscriteria

a. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

9. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen op het volgende e-mailadres: [email protected]

 

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

 

Algemene voorwaarden BALIBIZA STREET FOOD

Algemene Voorwaarden

Identiteit van de ondernemer

Balibiza Lifestyle

Kostverlorenstraat 18

Nieuwe Niedorp

Postcode: 1733VH 

Telefoonnummer :      +31(0)652323503

E-mailadres:               [email protected]      

KVK-nummer:             51839628      

BTW-nummer:           NL001593405B05

Bankrek. nr:               NL81 KNAB 0401 9401 60

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Lid 1: Balibiza Street food: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Lid 2: Cliënt: de wederpartij van Balibiza Street food.

 

Artikel 2. Algemeen

Lid 1: Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Balibiza Street food en een cliënt waarop Balibiza Street food deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Lid 2: Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

Lid 1: De door Balibiza Street food gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Balibiza Street food is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

Lid 2: Opdrachten tot verzorging van bijeenkomsten in de ruimste zin van het woord (al dan niet met volledige catering) worden, indien de prijs afhankelijk is gesteld van het aantal deelnemers en dit aantal bij de opdracht voorlopig is opgegeven, slechts aanvaard onder de voorwaarde, dat ten minste 5 werkdagen voor het plaatsvinden van het evenement, het juiste aantal deelnemers door de wederpartij aan Balibiza Street food is medegedeeld. Balibiza Street food is gerechtigd hiervan schriftelijk mededeling te verlangen.

Lid 3: Prijzen voor het verzorgen van (al dan niet complete) catering worden berekend aan de hand van het aantal door de wederpartij opgegeven personen. Hiervoor gelden de in artikel 5 neergelegde betalingscondities. Indien bij de opdracht geen voorbehoud voor het aantal deelnemers is gemaakt wordt meerverbruik achteraf op nacalculatiebasis aan de wederpartij in rekening gebracht. Indien de wederpartij niet voldoet aan de verplichting tot opgave van het aantal deelnemers, is Balibiza Street food gerechtigd de prijs naar het voorlopig opgegeven aantal deelnemers te berekenen.

Lid 4: Balibiza Street food is gerechtigd om prijsstijgingen, die zich voordoen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, aan de wederpartij in rekening te brengen, waarbij wordt uitgegaan van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, dan wel enig daarvoor in de plaats komend indexcijfer. Prijsstijgingen op basis van het hiervoor genoemde indexcijfer, zullen eerst met ingang van 1 januari van enig jaar volgend op het kalenderjaar waarbinnen de betreffende overeenkomst tot stand kwam, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.

 

Artikel 4. Vertraging

Lid 1: Indien cliënt niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, worden extra gemaakte kosten door Balibiza Street food aan cliënt doorberekend.

Lid 2: Grote, door cliënt veroorzaakte vertragingen kunnen de annulering van (onderdelen van) de afspraken tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie voor cliënt.

 

Artikel 5. Betaling

Lid 1: Bij een totaal bedrag van € 300.- of meer betaalt de cliënt bij het ondertekenen van de overeenkomst of mondelinge overeenkomst 25% van de totaalprijs.

Lid 2: Het resterende bedrag zal uiterlijk op de dag van de dienstverlening aan Balibiza Street food contant of per banktransfer of per elektronische betaling betaald worden.

Indien de aanbetaling niet tijdig geschiedt, heeft Balibiza Street food het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat cliënt uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Een en ander met voorbehoud van alle rechten van Balibiza Street food.

Lid 3: Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van cliënt.

Lid 4: Betalingen op rekening dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan.  Indien cliënt niet binnen deze 7 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de  cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en zal het geen de cliënt aan Balibiza Street food is verschuldigd, worden vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 25% van het factuurbedrag, met een minimum van € 125,-.

 

Artikel 6. Catering

Lid 1: Catering wordt uitsluitend verzorgd door Balibiza Street food zelf, tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen Balibiza Street food en cliënt.

Lid 2: Cliënt is verplicht om cateringkosten, voor zover die niet in de offerte zijn opgenomen, binnen 7 dagen na factuurdatum te betalen aan Balibiza Street food.

Lid 3: Indien cliënt niet binnen 7 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen cliënt aan Balibiza Street food is verschuldigd, worden vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 25% van het factuurbedrag, met een minimum van € 125,-.

 

Artikel 7. Annulering door cliënt

Lid 1: Bij annulering na de definitieve bevestiging is cliënt te allen tijde verplicht € 50,- administratiekosten te betalen.

Lid 2: Bij annulering van 2 tot 1 weken voor de afgesproken leveringsdatum is cliënt verplicht 40% van de totaalprijs te betalen.

Lid 3: Bij annulering van 7 tot 2 dagen voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 60% van de totaalprijs te betalen.

Lid 4: Bij annulering binnen 48 uur voorafgaande voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 100% van de totaalprijs te betalen.

Lid 5: Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren, bij voorkeur vooraf gegaan door zo spoedig mogelijke telefonische melding van de annulering.

 

Artikel 8. Annuleringen door Balibiza Street food

 

Lid 1: Balibiza Street food is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door Balibiza Street food zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

Lid 2: Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Balibiza Street food gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt.

Lid3 : Zo mogelijk biedt Balibiza Street food onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.

Lid 4: In het geval bedoeld in lid 1 heeft de wederpartij het recht het door Balibiza Street food geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na aanbod aan  Balibiza Street food kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.

 

Artikel 9. Deelannulering

Lid 1: Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% zijn de annuleringsbepalingen van artikel 7 lid 4 van deze voorwaarden van toepassing.

Lid 2: Voor extra deelnemer die niet 48 uur voorafgaand aan de levering is aangemeld zal een prijs naar redelijkheid extra in rekening worden gebracht.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid cliënt

Cliënt is aansprakelijk voor door cliënt en haar gasten en medewerkers veroorzaakte schade aan eigendommen van Balibiza Street food, medewerkers of derden.

 

 

Artikel 11: Stroomvoorziening

Lid 1: Balibiza Street food zal ten allertijden verwachten van cliënt, dat deze zorg draagt voor de stroomvoorziening, tenzij anders is afgesproken.

Lid 2: Ook zal cliënt zorgdragen voor de beschikbaarheid van het afgesproken minimale aantal stroompunten en/of totaal wattage zoals in de bespreking van de opdracht is overeen gekomen.

Lid 3: Cliënt blijft hiervoor ten allertijden zelf verantwoordelijk.

Lid 4: Indien cliënt niet kan voorzien in de leveringen zoals hierboven vermeld, behoudt Balibiza Street food zich het recht als vermeld in artikel 8.

 

Artikel 12. Klachten

 

Lid 1: Eventuele klachten over de geleverde diensten, inclusief catering, dienen direct op de avond zelf gemeld te worden.

Lid 2: Balibiza Street food kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het totaal bedrag overeengekomen.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Lid 1: Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Lid 2: Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Lid 3: Geschillen worden geacht te bestaan op het moment dat één van de partijen daarvan aan de andere partij schriftelijke mededeling doet.